Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Coöperatie HEMERA Finance U.A., gevestigd aan de Meander 251, 6825 MC te Arnhem, hierna te noemen: “HEMERA Finance”, en alle voor haar werkzame personen en/of alle gelieerde partners. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde personen niet meer voor HEMERA Finance en/of gelieerde partners werkzaam zijn. De wederpartij van HEMERA Finance is degene voor wie HEMERA Finance en/of gelieerde partners bemiddelt of heeft bemiddeld. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”. 

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarvoor HEMERA Finance en/of gelieerde partners bemiddelt of heeft bemiddeld. HEMERA Finance en/of gelieerde partners voeren geen beheerstaken uit.

1.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden HEMERA Finance en/of gelieerde partners slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen HEMERA Finance en/of gelieerde partners en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

ARTIKEL 2. OVEREENKOMST, OPDRACHT ETC.

2.1. Aan HEMERA Finance en/of gelieerde partners verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van HEMERA Finance en/of gelieerde partners, niet tot resultaat verplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.2. Een overeenkomst tot bemiddeling tussen geldnemer en geldgever(s) wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat HEMERA Finance en/of gelieerde partners een opdracht schriftelijk heeft en/of hebben aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. HEMERA Finance en/of gelieerde partners zijn bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.3. In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van HEMERA Finance, aan HEMERA Finance en/of gelieerde partners heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) HEMERA Finance heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) HEMERA Finance wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) HEMERA Finance

2.4. Alle door HEMERA Finance en/of gelieerde partners verstrekte informatie is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door HEMERA Finance en/of gelieerde partners gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van HEMERA Finance en/of gelieerde partners het tegendeel blijkt.

ARTIKEL 3. INSCHAKELING DERDEN

3.1. Het is HEMERA Finance en gelieerde partners toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden in overleg doorbelast aan opdrachtgever.

3.2. Voor zover HEMERA Finance en gelieerde partners bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. HEMERA Finance en gelieerde partners zijn niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

ARTIKEL 4. HONORARIUM EN BETALING

4.1. Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van HEMERA Finance en/of gelieerde partners wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.

4.2. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend.

4.3. Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 7 dagen na de factuurdatum op de door HEMERA Finance en/of gelieerde partners voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

4.4. Indien de opdrachtgever het verschuldigde honorarium niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan HEMERA Finance en/of gelieerde partners te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

4.5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.6. Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van HEMERA Finance en/of gelieerde partners aanleiding geeft, is HEMERA Finance en/of gelieerde partners bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

ARTIKEL 5. TERMIJNEN

5.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door HEMERA Finance en/of gelieerde partners opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

ARTIKEL 6. MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

6.1. De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan HEMERA Finance en/of gelieerde partners die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van HEMERA Finance en/of gelieerde partners zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is HEMERA Finance en/of gelieerde partners bevoegd over te gaan tot opschorting of beëindiging van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan HEMERA Finance en/of gelieerde partners verschafte informatie.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID VAN HEMERA FINANCE

7.1. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.2. HEMERA Finance en/of gelieerde partners zijn nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.3. HEMERA Finance en/of gelieerde partners zijn nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door HEMERA Finance en/of gelieerde partners gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door HEMERA Finance en/of gelieerde partners kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.4. HEMERA Finance en/of gelieerde partners zijn nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan HEMERA Finance en/of gelieerde partners verzonden (e-mail)berichten HEMERA Finance niet hebben bereikt.

7.5. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van HEMERA Finance en/of gelieerde partners voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.6. De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met HEMERA Finance en/of gelieerde partners indien HEMERA Finance en/of gelieerde partners zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

ARTIKEL 8. OVERMACHT

8.1. HEMERA Finance en/of gelieerde partners zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor HEMERA Finance en/of gelieerde partners redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van HEMERA Finance en/of gelieerde partners ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

ARTIKEL 9. GEHEIMHOUDING EN BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

9.1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2. Door de opdrachtgever aan HEMERA Finance en/of gelieerde partners verstrekte persoonsgegevens zullen door HEMERA Finance en/of gelieerde partners niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailings e.d., behoudens voor zover HEMERA Finance en/of gelieerde partners op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van HEMERA Finance en/of gelieerde partners, zullen HEMERA Finance en/of gelieerde partners de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

ARTIKEL 10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

10.1. Op alle dienstverlening van HEMERA Finance en/of gelieerde partners is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2. In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te Arnhem bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

ARTIKEL 11. VERVAL VAN RECHT

11.1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens HEMERA Finance en/of gelieerde partners in verband met door HEMERA Finance en/of gelieerde partners verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Coöperatie HEMERA Finance U.A. | info@hemera-finance.nl | Meander 251 | 6825 MC | ARNHEM | 026-2022166